Vítejte, startujeme!

Zliv  »  Problémy Zlivi  »  Vítejte, startujeme!
1. 02. 2011 Bez komentáře ›› Redakce

Zliv je specifické městečko, které má své kouzlo, ale také spoustu problémů. Tím největším je už léta budovaná pasivita a nezájem občanů o místní dění. A právě tohle jsme se rozhodli změnit, konečně bude existovat místo, kde bude možné veřejně a přístupně o všem podstatném diskutovat a kde budeme problémy veřejně pojmenovávat!

Vítejte na www.problemyzlivi.cz.

Vyvrcholením nezájmu veřejnosti o dění ve Zlivi byly poslední volby do zastupitelstva, po nichž radnici ovládli lidé, které nikdo ani vlastně pořádně neznal. Slibovali změnu, po které bylo všude voláno, ale málokdo si asi dokázal představit, že tou změnou má být otevřená spolupráce s komunisty. Se stranou, která se hlásí k minulosti, jež nevynechala vraždy, zničené osudy a utopický pohled na svět vůbec. Kdo to mohl čekat, když strana „Občané pro Zliv“ tvrdila, že s komunisty by nikdy nespolupracovala? Bohužel, stalo se tak a momentálně je možné s touto bezbřehou lží dělat pouze jediné – nesmířit se a bojovat! I proto jsme založili tyto stránky.

Samozřejmě zde chceme podrobně rozebírat i otázky, které bezprostředně nesouvisí s vedením města, ale které trápí zlivské obyvatele. Veškeré podněty Vás, občanů a čtenářů našich stránek, budeme zpracovávat a bude naší snahou společnými silami dojít k řešení.

Chtěli bychom Vám poskytnout co nejširší informace o takových záležitostech jako je rozpočet města, fungování městských organizací, nakládání s městským majetkem atd. Za tímto účelem budeme na našich stránkách uveřejňovat i písemné podklady (např. schválený rozpočet a důvodovou zpráva k rozpočtu), o kterých jednalo zastupitelstvo na svých veřejných zasedáních, a budeme i komentovat jejich kvalitu a srozumitelnost, včetně informování o tom, jak rozuměli věci jednotliví zastupitelé a např. pan starosta, od kterého všichni očekáváme porozumění největší. Budeme pečlivě dbát na to, aby vládnoucí  skupina místních politiků (samozřejmě vyjma komunistů a jejich neuvěřitelných plánů např. zamezit nové výstavbě) dodržovala svůj původní volební program. A tam, kde tomu tak není, budeme na tyto skutečnosti upozorňovat a žádat jejich nápravu.

Věříme, že budete na rozvoji našich stránek spolupracovat a že si své názory nenecháte jen pro sebe a pro diskuse v restauracích. Konečně existuje možnost, jak dát veřejně prostor vlastnímu názoru, a ve chvíli, kdy nás takových bude velké množství, nebude možné nás ignorovat.

Hned prvním úkolem našich stránek bude veřejně protestovat proti nemravnému spojení sdružení starosty pana Koudelky s komunisty, dále pak důvodová zpráva k rozpočtu města. Starosta města pan Koudelka šel do voleb s tím, že musí skončit vliv komunistů na správu města, který se mu zdál příliš velký. Na stránkách svého sdružení tomu věnoval značný prostor při kritice dosavadního řízení města pod vedením ODS, když na volbě bývalého starosty pana Štabrňáka se komunisté podíleli. Ihned po volbách pan Koudelka svou obavu o komunistický vliv v poklidu odložil a v touze po uchopení otěží města šel ještě mnohem dále a vstoupil s KSČ(M) do písemné koalice. Na stránkách sdružení pana Koudelky tak dnes již žádné obavy z komunismu nenajdete.

Další věcí, kterou sdružení s lapidárním názvem „Občané pro Zliv“ před volbami kritizovalo, byl nedostatek informací při schvalování důležitých kroků vedení města. Překvapivě však rozpočet na rok 2011 byl zastupitelstvu předložen bez důvodové zprávy a po kritice zastupitelů byla zpráva přislíbena na leden. Tento slib byl však splněn pouze formálně, o důvodech rozpočtových položek se v ní nic nedočteme, a tak jsme pouze svědky toho, jak nové vedení města přebírá s chutí dosavadní postupy předchozího vedení ODS a na jakékoliv změny dosud rezignuje.

Samostatnou součástí stránek bude pak složka nazvaná „Občané pro Zliv bez komunismu“, která má za cíl upozornit na riziko městské vlády řízené  ultralevicovou a z našeho pohledu extremistickou komunistickou stranou. Je příznačné, že 20 let poté, kdy se podařilo osvobodit zemi z diktatury Komunistické strany Československa, snaží se její nástupkyně KSČ(M) opět o uchopení moci. Všichni jsme si vědomi nedodržování základních občanských a lidských práv ze strany komunistických vlád. Spoléháme na to, že návrat komunismu není možný, ale zárukou nám může být pouze aktivní postup při odmítání extrémních názorů a extrémních metod řízení společnosti.

Všichni jsme si vědomi, že v době vlády komunistické ideologie jsou negována základní občanská a lidská práva. Není snad nikdo, kdo by nevěděl, že právo na svobodný projev, shromažďování a spolčování, svobodný pohyb či náboženské vyznání za doby komunistické éry prakticky neexistovali. Nedotknutelnost osob a jejich obydlí byla sice garantována ústavou, ale prakticky nebyla represivními orgány komunistického státu respektována. Za svobodné projevy názorů a snahu chovat se samostatně podle vlastního výběru byli občané komunistickým aparátem šikanováni v zaměstnání, jejich děti nemohly svobodně studovat a v horším případě docházelo za projev svobodných občanských postojů i k zbavování osobní svobody, vykonstruovaným soudním procesům a v dobách, kdy se režim cítil ohrožen, i k hrdelním zločinům ze strany státního represivního aparátu. Ať již ve formě justičních vražd, či umučení v likvidačních pracovních táborech.

Zhora uvedené všichni dobře víme. Zdá se nám, že nic takového se již nikdy nemůže stát. Přitom z celé historie je zřejmé, že jen takové zlo již nikdy nezvítězí, které je pod kontrolou veřejnosti a veřejností důsledně odmítáno.

Je paradoxem, že komunisté se chopili vlády ve městě za situace, kdy jejich volební podpora skomírá. Z pěti zastupitelů v roce 1994, čtyř zastupitelů v roce 2002 a tří zastupitelů z roku 2006, se jejich počet v novém volebním období smrskl na pouhé dva! I přes tento zřejmý nesouhlas občanů Zlivi s komunistickou ideologií, nás sdružení pana Koudelky postavilo před skutečnost komunistické vládní koalice ve městě. Považujeme to v první řadě za projev neúcty k názoru drtivé většiny voličů ve Zlivi. Ve druhé řadě pak za nebezpečnou a škodlivou situaci nejen pro Zliv, ale pro lidskou společnost obecně. Jsme toho názoru, že s takovou situací se nemůže jakýkoliv slušný člověk ve Zlivi smířit.

K argumentu, že komunismus se již nemůže opakovat je možno uvést jednu historickou paralelu a jednu aktuální skutečnost. Historickou reminiscencí je období po první světové válce, kdy si po ztrátách téměř deseti milionů vojáků na všech frontách a nezměrném utrpení celé Evropy nikdo nedokázal představit, že by se světová válka mohla opakovat. Německý kancléř dokázal opak během pouhých 20 let. Skutečností vyvracející předpoklad z první věty tohoto odstavce je pak to, že ne všichni jsou na straně nevěřící v návrat komunismu. Místostarosta Zlivi pan Bohuslav Mrázek má jistě o potřebě návratu komunistické vlády jinou představu.

Ale my nehodláme stát stranou a nenecháme ve Zlivi převládnout zdání klidu. Naopak, pánové Mrázek, Koudelka, Pisinger a další si mohou být jisti, že veškeré jejich kroky budou podrobeny veřejné diskusi a ani ta nejmenší nepravost nezapadne. I toto je apel na Vás všechny, abyste pomohli v rozvoji našich stránek.


Zanechte komentář