Zliváci o „smeťáku“ na Dolním náměstí

Zliv  »  Přišlo nám e-mailem  »  Zliváci o „smeťáku“ na Dolním náměstí
8. 01. 2014 5 komentářů ›› Z e-mailu

Zveřejňujeme plné znění příspěvků občanů Zlivi, kteří vysvětlují to, proč budou v referendu o zlivském sběrném dvoře na Dolním náměstí vyjadřovat NE! Postupně budeme přidávat další a nebojte se nám váš názor poslat i vy.

Tomáš Dierzé:

MUSÍ mít Zliv sběrný dvůr na Dolním náměstí?

O plánované výstavbě sběrného dvora jsem se dozvěděl teprve na přelomu října a listopadu tohoto roku a byla to pro mne hodně nepříjemná informace, a to nejen proto, že bydlím v těsném sousedství této zamýšlené stavby. Podivné na celé záležitosti bylo, že tento projekt (započatý údajně již na jaře 2012), který se dotýká více méně všech obyvatel Zlivi, nebyl do nedávné doby, než se informace začala vířit z občanské iniciativy, veřejně prezentován ze strany jeho tvůrců, tzn. starosty a zřejmě rady města Zliv. Informace, které získala manželka prostřednictvím e-mailových dotazů od starosty města, zdůvodňovaly výstavbu primárně jako potřebu z cizích zdrojů (dotace) zainvestovat rozpadající se statek „U Pražáků“, vylepšit nakládání s odpady, protože se na nás řítí situace, kdy vše zdraží z důvodu připravované legislativy, dále pak zbavit se současného provozovatele sběrného dvora a vytvořit zázemí pro aktivní fungování odpadového hospodářství. Na dotaz, proč toto nelze realizovat na stávajícím sběrném dvoře, odpovědí bylo, že tudy vede plynovod. Poté, co bylo ověřeno, že plynovod vede pouze z jedné strany sběrného dvora (mezi tartanovým oválem a sběrným dvorem), starosta teprve pozvolna odkryl pravý důvod. Tím je PLATNÝ ÚZEMNÍ PLÁN, který je podmínkou pro získání dotace v rámci Operačního programu životního prostředí (finance EU).

Platný územní plán, asi z r. 1994, existuje ve Zlivi pouze na lokalitu nově zasíťovaných parcel „Na hobiznách“, obytných bloků „Kapučína“ a „Papouškárny“ a jeho cíp končí tam, kde se nachází dnes tak diskutovaná lokalita vybraná pro umístění nového sběrného dvora. Na ostatní plochu Zlivi je územní plán v současné době teprve v přípravě. Z toho vyplývá, že pokud bude územní plán zahrnující lokalitu současného sběrného dvora hotov, je možné současný sběrný dvůr zmodernizovat  a rozšířit směrem na Zahájí, a to i z prostředků dotace. Rád bych však podotknul, že pokud by rada města Zliv měla tento veřejně prospěšný úmysl již v počátku (jaro 2012) nebo alespoň akceptovala připomínky v rámci otevřeného projednání na zastupitelstvu, či ještě lépe na veřejném projednání s občany, mohl být již touto dobou územní plán na lokalitu současného sběrného dvora hotov a mohla být letos v prosinci podána i žádost o dotaci na tuto lokalitu v rámci Operačního programu životního prostředí. Vedení města ale z určitého důvodu zvolila „rychlou“ cestu k penězům, nehledě na důsledky, které s sebou provozování sběrného dvora na Dolním náměstí s sebou přinese.

Těmi důsledky je nejenom nevzhledná stavba v centru města, které by se mělo spíše kultivovat (současný stav, kdy se sem sváží stavební materiál z celé Zlivi, je trpěný a doufejme, že dočasný), ale i zvýšený provoz. Je třeba si uvědomit, že by se jednalo o velmi necitlivý  a trvalý zásah do obytné zóny. Nemohu pochopit, proč narušit charakter tohoto místa, když reálná alternativa existuje na místě současného sběrného dvora za městem. Strašení změnou legislativy, která v současné době nemá ani paragrafové znění, a tím, že již dotaci město Zliv nikdy nedostane, když se jedná o druhou nejdotovanější oblast v rámci životního prostředí, mi přijde ryze účelové a neospravedlňující trvalý negativní zásah do centra města včetně životů obyvatel, kteří zde bydlí.

Chtěl bych Vás požádat, abyste přišli vyslovit svůj názor v místním referendu, které se nakonec podařilo prosadit na prosincovém zasedání zastupitelstva. Místní referendum se bude konat v pátek 24. ledna 2014. Aby bylo místní referendum závazné, musí se dostavit alespoň 35% oprávněných osob (voličů), což je ve Zlivi cca 1055 občanů. Proto bych Vás chtěl poprosit, aby každý z Vás, a to bez ohledu na Váš postoj, obětoval svůj čas a místního referenda se zúčastnil.

____________________________________________________________________________________________________

Štěpánka Hornová:

Bylo-nebylo…bude-NEBUDE?!

Jako dítě jsem jezdila  k babičce a dědovi, kteří bydleli v jedné z chalup na Dolním náměstí ve Zlivi a vnímala půvab návsi okolo kostela. Časem se tvář města měnila, ale vždy jsem měla radost, když se ve Zlivi něco povedlo a dokázala ocenit vše dobré,co se zde vybudovalo. Kdykoliv jsem se prošla po návsi, cítila jsem jedinečnost a posvátnost tohoto místa.

Nemohu tedy souhlasit s výstavbou SD na Dolním náměstí, protože jde o naprostou neúctu k tomuto prostoru, který je odjakživa centrem veškerého dění v obci. Případná existence skládky na tomto místě naprosto uráží mé estetické cítění. Žádný urbanista (pokud by byl ovšem přizván ke konzultaci), by nepovolil takovouto stavbu přímo v centru města, v těsné blízkosti obytných domů a kostela.
Myslím si, že by zde mělo vyrůst něco, co každého potěší na srdci a co bude kultivovat děti i dospělé, místní i návštěvníky Zlivi. Něco krásného, na co bychom mohli být hrdí !  A tím rozhodně plechová hala, obehnaná betonovou zdí, není.

Vladimír Čech:

Jak je to jen mohlo napadnout?

Takto zní otázka mých přátel, kteří reagují na „nápad“ našich radních postavit na náměstí Sběrný dvůr (SD). Jako by ani nežili v tomto městě, a nemajíce cit pro prostředí, vněmž se odehrávala historie  a odehrávají pouťové slavnosti, výroční slavnosti města si postavíme nový SD. Jako by nevěděli, že kultivované prostředí kultivuje i člověka, v němž vyrůstá. To, že to funguje i obráceně, je známé z mostecka, chomutovska apod. Argument, že v ČB je rovněž SD v centru (myšleno v bývalé plynárně) je rovněž iracionální, neboť to není 90m od tamního kostela a 50m od bytového domu. A dětské výmluvy, „oni to taky dělají“, by naši radní používat neměli. Mít dva SD pro naše malé město znamená dvojí náklady na jejich obsluhu a především nárust dopravního zatížení centra. V moderně koncipovaných městech se v centru budují klidové zóny s minimálním dopravním provozem, zatímco „u nás“ jdeme obráceně: zvýšíme dopravní zátěž, smog, prašnost, „odér z tlející trávy“ a ohrozíme bezpečnost dětí pobíhajících v parku.

Jistě se najdou příznivci, kteří uvítají blízkost tohoto SD, ale tyto zastánce  bych opět odkázal na mostecko. Věcné argumenty na nemožnost  revitalizace stávajícího SD (územní plán, dotace, plynovod apod.) se ukázaly jako účelové, proto je zde neuvádím.

Zvláštní pozornost si zaslouží i článek pana starosty, ve kterém nás informoval, že „ve Zlivi existuje rodina, která podniká; na náklady města …“ Pokud to tak je, tak je to především záležitostí správy města a lze to řešit jinak, než výstavbou nového SD. Zajímavé by byly i náklady na obsluhu dvou SD v porovnání stávajících nákladů.

Jednoznačně podporuji zpracování nového územního plánu pro oblast stávajícího SD, vynětí potřebné lesní půdy a zpracování projektu revitalizace stávajícího SD s využitím dotace a stanovením jeho provozních nákladů.

____________________________________________________________________________________________________

Iveta Hájková:

Již od soboty, kdy jsem si přečetla ve veřejné vývěsce u MěÚ rádoby „obhajobu“ výstavby nového sběrného dvora  přemýšlím, jakým způsobem bych se vyjádřila k dané problematice.

V podstatě by mi to mohlo být jedno, kde budou mít ve Zlivi „smeťák“, jelikož již nějakou dobu uvažuji, že se ze Zlivi odstěhuji. Důvod je prostý, ze Zlivi se stala „noclehárna“ odkud obyvatelé musí dojíždět za prací, službami i kulturou do Českých Budějovic a večer se vrací zas jen přespat.

To co jsem si přečetla, mě opravdu šokovalo. Stejně jako všechny naše vlády, i pan Koudelka, se odvolává na to, že u toho či onoho rozhodování nebyl. Je jednoduší poukazovat na chyby druhých, než se snažit je napravit. Ale abych se dostala k vyjádření názoru na sběrný dvůr. Nesouhlasím s tím, aby byla skládka na Dolním náměstí, a to z jednoho prostého důvodu. Je jím dopravní situace na křižovatce u MěÚ – jde opravdu o velice nepřehledné a nebezpečné místo s hustým provozem a ten by se ještě mnohokrát znásobil. Před necelými 9lety tam měla má tchýně vážnou dopravní nehodu a dodnes se na této křižovatce nic nezměnilo. Nehledě na to, proč bychom měli mít parkovací místa na zeleni – jak pan starosta obhajuje průjezdnost okolo domů naproti staré poště, kde i dnes se těžko míjí dvě auta, natož pak s přívěsy a lidé s kárami.

Místo, kde by měl být nový sběrný dvůr, lze jistě využít smysluplněji.V této lokalitě bude dorůstat mnoho dětí a bylo by asi lepší vytvořit jim zde prostor na sportovní vyžití, než aby se scházeli v parku u kostela k vyžití drogovému!

Pamatuji si Zliv, město kde bylo vyhlášené letní kino, kde byl úžasný Mydlák (dnes rybník s rákosím) a kde fungovaly téměř všechny služby. Vždy byla Zliv srovnávána s Hlubokou ( dobrá, je tam turistický ruch), ale i s Lišovem. A kde jsme dneska? Podívejte se do Lišova, co je tam drobných podnikatelů. Kde je podpora podnikání ve Zlivi? Vždyť by si někdo mohl prací vydělat! Myslím, že je toho hodně, co by se ve Zlivi dalo zlepšit a ne rušit to, co funguje.

____________________________________________________________________________________________________

Štěpánka Tresslová:

Na jaře to budou tři roky, co jsme se přistěhovali do Zlivi. Osobně jsem si oblíbila malebné náměstíčko s kostelem a parkem, kde každý rok, o svátcích Sv. Václava, „vyroste“ pouť… Byla jsem také svědkem vystavění a otevření dětského hřiště za tzv. „Papouškárnou“. Toto „centrum Zlivi“ vnímám jako místo kulturního a společenského života města. A teď by měl být dle plánů MÚ v příštích měsících v bezprostřední blízkosti těchto míst vystavěn „druhý“ sběrný dvůr ve Zlivi? Proč? Nebere mi to rozum ani logika… To budeme v létě slavit pouť a svým hostům ukazovat sběrný dvůr hned za pouťovými atrakcemi? A když zavane jihozápadní nebo západní vítr, nebude třeba ani nic ukazovat… ucítí to každý…

Stávající sběrný dvůr dle mého názoru dobře funguje už mnoho let a dle informací, které mám, neznám důvod, proč by se nemohl rozšířit a zmodernizovat právě tam, kde je… Naopak – znám mnoho důvodů, které jsou pro toto řešení – jako matka si myslím, že je na dobrém místě z hlediska bezpečnosti našich dětí. Toto místo zná celé město a lidé jsou zvyklí sem jezdit. Jako „manažerka domácnosti“ věřím, že provoz jednoho jediného sběrného dvora a to tam, kde je, bude do budoucna jistě finančně méně náročný, než provoz dvou „sběrných center“, které plánují radní, byť by každé toto centrum pracovalo s jinými druhy odpadu…

Když se chce, všechno jde… zkusme se nad tímto problémem zamyslet a díky referendu může každý z nás přispět svým vlastním názorem. Já jsem proti výstavbě sběrného dvora na Dolním náměstí a naopak jsem pro přestavbu stávajícího sběrného dvora na konci města, tam, kde funguje již dlouhá léta…

____________________________________________________________________________________________________

Milan Drázda:

Budeme zase k smíchu?

Rád bych se krátce vyjádřil k situaci, která v posledních předvánočních týdnech rozbouřila, jinak poklidnou, hladinu soužití radnice a občanů. Ano, jde o umístění sběrného dvora na Dolním náměstí. Jak už z pojmenování místa uvažovaného umístění sběrného dvora vyplývá, jedná se o jedno z náměstí města. Je jedno, že se nachází na samém okraji města, ale je na původní návsi, která byla vystavěna zakladateli obce, z nichž  někteří tu ještě  mají potomky. Jsem přesvědčen, že bychom měli k tomuto prostoru přistupovat s trochou pokory a  jakési piety. Naše děti a vnoučata si nezaslouží aby byla další staletí vystavena opět  posměchu v souvislosti s naší „návsí“. Dost jsme si užili s mrkví. To se časem podařilo obrátit v žert, ale nejsem si jistý, že by se to samé někomu podařilo se smeťákem na náměstí. Možná, že současní  navrhovatelé tohoto řešení budou jako atrakci ukazovat občany města, jak přes náměstí Míru vozí své odpady na Dolní náměstí. Nepřipomíná Vám to Kocourkov?

Úmyslně jsem tuto docela vážnou situaci odlehčil a neuvádím ostatní dopady a nevýhody umístění sběrného dvora na Dolním náměstí. Je zbytečné se jimi zabývat, protože uvažované umístění je ze své podstaty nesmyslné.  Nenechte se  zmást „argumenty“ o podané žádosti o evropskou dotaci, která se nebude opakovat a o Územním plánu města (nikdy se v něm neuvažovalo s umístěním sběrného dvora v této lokalitě). O dotace se bude žádat i v dalších letech a Územní plán města se dá změnit. Je na každém z nás, aby si vytvořil svůj názor a ten vyjádřil v připravovaném referendu.

____________________________________________________________________________________________________

Vladimír Čech:

NEjsme tak bohatí, abychom si mohli dovolit provozovat dva sběrné dvory

Není potřeba ekonomického vzdělání, ale postačí zdravý selský rozum k posouzení nákladů na obsluhu provozu dvou SD a přepravní ch nákladů (přepravu štěpkovače z místa garážování na místo použití a zpět (a opět jsme u nárustu dopravního zatížení). Doposud stačil na obsluhu SD jediný pracovník placený městem (s nákladem 144tis. v r. 2010), nyní bude potřeba minimálně 3 osob a ti mají mzdu, daň ze mzdy, sociální a zdravotní pojištění …

V obhajobě nového SD je mnoho působivých obrázků s kontejnery, ale ekonomická rozvaha s vyčíslením provozních nákladů tam chybí.

Statistiky odvozu odpadů jsou taky „úsměvné“, neboť nezahrnují  dovoz odpadů. A to vše by se odehrávalo v nejužším „hrdle“, mezi knihovnou a starou poštou.  Jediné období „dopravního klidu“ bude asi v pouťovém období, kdy kolotoče zablokují přístupovou komunikaci k SD a ten bude díky pouťovým atrakcím nefunkční.

Tvrzení, že umístění nového SD je o „okrajové“ části (s tím vůbec nesouhlasím) působící jako nárazník a odhlučnění  pro železniční trať ještě není dostatečným důvodem, abychom mohli toto území „zaplevelit“ skládkováním. To už se podařilo v prostoru před nádražím a není to dobrá vizitka pro zlivany ani pro cestující vlakem. Dle platného územního plánu je také počítáno s novým bytovým domem, který by měl vyrůst v těsné blízkosti nového SD.

To už bych raději na místě bývalého statku vytvořil záhony mrkve, kterou by pěstovala školní mládež a byli bychom samozásobiteli i pro Slavnosti mrkve.

Přijďte prosím vyjádřit svůj názor v obecním referendu.


Komentáře

 1. Josef PRAŽAK napsal:

  PRVNÍ BY TAM MĚLI DOSTAT UMISTNĚNKU TI KDO TO VYMYSLELI TEN SMETÁK

 2. Josef PRAŽAK napsal:

  ZLIVÁCI NA HŘBITOVĚ SE MUSI HRŮZOU OBRACET

 3. Hedvika Tresslová napsal:

  I já si myslím, že je naprostá blbost postavit sběrný dvůr ve středu města, navíc by se dalo říct v „kulturním“ centru města. Je tam kostel, park, knihovna, obchod… muselo by se jezdit s odpadem kolem domů, ve kterých bydlí malé děti. Celá Zliv by byla cítit sběrným dvorem, poněvadž ať foukne vítr kterýmkoli směrem, vždy to bude cítit. A navíc, dle mého názoru je nelogické stavět sběrný dvůr v místě, kde jsou okolo samé panelové domy… co si budeme povídat, v paneláku se nenahromadí tolik odpadu jako v rodinném domě. Do sběrného dvora, který je tu v současné době mají obyvatelé domů lepší a rychlejší přístup. Sem by museli přes celé město…
  Sběrný dvůr by nám navíc ani na kráse vzhledu města nepřidal… A toto místo je centrum, kterým projede či projede každý. To máme návštěvníkům ukazovat plechovou smradlavou boudu jako naší chloubu hned vedle kostela???
  Myslím si, že nám bohatě stačí ten dvůr, který tady je, mohl by se popř. zmodernizovat. Ale určitě se nehodí na zvolené místo Městským úřadem.

 4. Radek napsal:

  Rád bych zde jen připomenul,většina lidu prostého živí se prací rukodělnou.
  Chci Vás tady upozornit na opomenutý fakt,že my pracující na směny v Budějcích jsme příští týden v době konání referenda od 14 do 22 hodin v práci a zákon podivný tento na nás jaksi nehledí.
  Hovoří totiž jasně,že akce R se koná v jediný den.Z rozhovoru se starostou jsem se dozvěděl,že zákonnými prostředky bohužel nelze konat jinak.
  To je tedy mrzuté.
  Co Vy na to?
  Radek

Zanechte komentář